Головна » Поради логопеда » ігри з кольором

ігри з кольором

На сучасному етапі розвит­ку логопедичної науки про­ведення ранньої діагнос­тики порушень мовленнєвого розвитку та надання своєчас­ної корекційно-педагогічної до­помоги набули пріоритетного значення, що сприяє зростан­ню ефективності подолання численних мовленнєвих вад у дітей.

ФФНМ (фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення) – це порушення процесів формування вимовної системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами унаслідок дефектів сприймання і вимови фонем.
Можна виділити основні прояви, що характеризують цей стан.

Недиференційована вимова пар або груп звуків. В цих випадках один і той же звук може служити для дитини замінником двох або навіть трьох інших звуків. Наприклад, м'який звук т' вимовляється замість звуків с, ч, ш («тюмка», «тяска», «тяпка» замість сумка, чашка, шапка).

Заміна одних звуків іншими, такими що мають більш просту артикуляцію і викликають менше труднощів у вимові для дитини. Звичайно звуки, складні для вимовлення, замінюються більш легкими, які характерні для раннього періоду мовного розвитку. Наприклад, звук л вживається замість звуку р, звук ф – замість звуку ш. У деяких дітей ціла група свистячих і шиплячих звуків може бути замінена звуками т і д («табака» замість собака і т.п.).

Змішування звуків. Це явище характеризується нестійким вживанням цілого ряду звуків в різних словах. Дитина може в одних словах вживати звуки правильно, а в інших - замінювати їх близькими по артикуляції або акустичним ознакам. Так, дитина, уміючи вимовляти звуки р, л або з ізольовано, в зв’язному мовленні вимовляє їх змішано.

 

Оволодіння фонетико-фонематичним мовленням — склад­ний і тривалий процес, що по­чинається з появи перших го­лосових реакцій і триває про­тягом усього періоду дошкілля. Відставання у формуванні звуковимови внаслідок дефектів сприймання та вимови фонем можна виявити у дітей уже на п'ятому році життя. Згідно із Наказом Міністер­ства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України №240/165 від 27.03.2006 р. про «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу» в логопедичні групи для дітей із фонетико-фонематичним недо­розвитком мовлення (ФФНМ) приймаються дошкільники, по­чинаючи з чотирьох років. Відсутність програмно-ме­тодичного забезпечення робо­ти педагогів спонукала їх до вироблення власної структури корекційної роботи у старшій логопедичній групі для дітей із ФФНМ, що була обумовле­на формуванням слухо-вимовних функцій та операцій у нор­мальному онтогенезі:

1.     Активізація слухової уваги і пам'яті та формування спря­мованості уваги на фонологіч­ну структуру слова.

2.     Удосконалення слухового та слухо-просторового гнозису.

3.     Розвиток фонематично­го сприймання на перцептивному рівні.

4.     Формування навичок слу­хового контролю.

5.     Розвиток фонематичних уявлень.

6.     Вироблення у дітей пра­вильних артикуляцій (артику­ляційна, дихальна гімнастика, голосові вправи).

7.     Формування правильної звуковимови (постановка, ав­томатизація, диференціація звуків) ізольовано, а також на матеріалі слів, словосполучень і речень у відображеній та са­мостійній вимові.

8.     Формування правильної складової структури слів.

9.     Формування операції ймовірного прогнозування на фонологічному рівні.

10.                       Відпрацювання звукового аналізу на фоні ряду ізольо­ваних звуків, звуків на фоні слова у сильних фонетичних позиціях (наголошений голос­ ний, щілинний приголосний на початку слова, наголоше­ний голосний, зімкнений при­голосний у кінці слова), скла­дового та морфологічного ана­лізу.

Діти старшого дошкіль­ного віку із ФФНМ, крім вад звуковимови та недорозвитку фонематичних процесів, ма­ють певні відставання у фор­муванні лексико-граматично­го мовлення, тому  логопедові слід планувати свою роботу таким чином, щоб здійснювати корекцію мовлен­ня комплексно, активізуючи всі психічні процеси. На шостому році життя па­ралельно з активним оволо­дінням мовленням у процесі гри, інтенсивно розвиваються дитяча уява, сприймання та спостережливість. Дитина у цьому віці може протягом ко­роткого часу самостійно спос­терігати за тим чи іншим об'єк­том, виділяти головне, розрізня­ти і називати основні кольори та відтінки. Ознайомлення з кольорами та відтінками у старшому дошкільному віці виступає на передній план, а тому набуті знання закріплюються під час занять усіх видів, включаючи й логопедичні.

Пропоную дидактичні ігри, які може інди­відуально проводити як вихо­ватель, так і логопед на різних етапах корекційно-розвиваль­ної роботи1.

Гра «Кольорові піжмурки»
Мета.

 • Закріпити назви основних кольорів та їх відтінки.
 • Активізувати слухову ува­гу.
 • Формувати спрямованість уваги на фонологічну структу­ру слова.
 • Розвивати фонематичне сприймання на перцептивному рівні.
 • Удосконалювати грама­тичний бік мовлення шляхом узгодження назв кольорів з ро­дом іменників.Обладнання: малюнки із зоб­раженням різнокольорових предметів на позначення cлів-паронімів; картки із зображен­ням слів-паронімів одного кольору та конфліктних:

 • білий бинт — білий бант, сірий танк, коричневий стіл, червоний бант, сірий вовк;
 • блакитна бабка — блакит­на папка — блакитна шапка, сіра палка — сіра пажа, зелена жабка;
 • чорний .жук — чорний сук, зелений жук — зелений лук, сірий сук, сірий ключ;
 • червоний рак —  червоний лак — червоний мак, синій м'яч, рожевий лак, коричне­вий хліб;
 • коричнева тачка — ко­ричнева качка — коричнева кашка — коричнева чашка, си­ня тачка, червона ручка;
 • чорна галка — чорна пал­ка — чорна пилка, сіра гілка — сіра гірка, зелена гірка;
 • червона машина — черво­на малина — червона калина, жовтий колобок — жовтий ко­лосок, синя машина;
 • сіра мишка — сіра мис­ка — сіра маска, зелена мис­ка, коричнева шишка, черво­на маска;
 • сіра шапка — сіра сапка — сіра лапка, зелена жабка, си­ня шапка, зелена книжка;
 • коричнева рама — корич­нева лама — коричнева лапа, блакитна лампа, оранжева ри­ба, блакитна рама;
 • сіра коса — сіра коза, ко­ричнева лоза — коричнева ко­за, чорна коса, рожева ваза.


Мовленнєвий матеріал. Слова-пароніми, що містять:

 • акустично та артику­ляційно далекі звуки — и—а, б—с, п—л, м—р, м—к, с—л, ж – с, ж – л, г – п, к – ч;
 • артикуляційно далекі, але акустично близькі звуки — с—ш, т—к;
 • артикуляційно близькі, але акустично далекі звуки — р—л;
 • артикуляційно та акус­тично близькі звуки — б—п, ж—ш, ч—ш, с—з.


Попередня робота: називан­ня окремих предметів та кольо­ру кожного з них.
Опис гри
Варіант 1
Логопед викладає перед ди­тиною малюнок і розповідає: «Різнокольорові слова запро­сили гномика
 Ау погратися з ними у піжмурки. Вони шви­денько розбіглись і поховалися хто куди. Деякі слова були од­наковими за кольором і схо­жими за звучанням, тому їх важко було знайти. Допомо­жи гномикові Ау знайти сло­ва, які я назву. Покажи, де чер­воний мак. А де червоний рак?».
Варіант 2

Логопед викладає на стіл одну картку і пропонує серед інших знайти відповідну паронімічну пару. Розповідь логопеда: «Гно­мик Ау знайшов одну картку, а знайти другу ніяк не може, але він знає, що їх назви ма­ють бути дуже схожими». (Лого­пед першу пару карток доби­рає самостійно).

Гра «У Країні Кольорів»
Мета.

 • Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.
 • Автоматизувати та дифе­ренціювати вимову звуків різних фонетичних груп.
 • Формувати навички слу­хового контролю.
 • Збагачувати словник.
 • Розвивати граматичний бік мовлення шляхом узгоджен­ня назв кольорів з числом та родом іменників.


Обладнання: площинні бу­диночки із зображенням пред­метів певного кольору, в назві яких є один і той самий звук.

На етапі автоматизації:

Б: блакитний берет, блакитні чоботи, блакитний комбінезон, блакитна бабка;

Ф: фіолетові фіалки, фіоле­това фірмова футболка, фіоле­товий фартушок, фіолетова фарба, фіолетовий телефон, фіолетовий портфель;

3: зелений возик, зла зеле­на змія, зручний зелений комбі­незон, величезний зелений гар­буз, зелена ваза, зелений заліз­ний паровозик, запашне зеле­не зілля, зелена лоза, зелений Телепузик;

С: синя скакалка, сині вес­няні проліски, синя спортивна сумка, пухнастий синій светр, сині ласти і маска, синій пилосос, синя пластмасова мис­ка, синя смугаста сорочка, си­ня каструля;

С: скляне салатне намисто, свіжа салатна капуста, корис­ний салатний салат, салатна серветка, салатна гусінь, свят­кова салатна скатертина, са­латний посуд, салатні сандалі, салатний кіоск;

С: сильний сірий слон, сіра сковорідка, сердитий сірий гу­сак, сірі спортивні кросівки, сіра сова, сірий носоріг, сірі сходи, веселий сірий песик, сірий ослик;

Ч: коричневий Чебурашка, коричневі панчохи, величезна коричнева черепаха, смачне ко­ричневе печиво, чистий корич­невий глечик, коричнева ка­чечка, величезний коричневий чемодан, коричнева качалка, зручні коричневі чоботи;

Ч: червоний м'яч, червоні порічки, червоний обруч, чарівна червона квіточка, чудові червоні черешні, смачні червоні полунички, червона четвірка, зручні червоні черевички;

Ч: чорна чайна чашечка, чорний ключ, чорна сумочка, чорний гачечок, смачні чорні чорниці, чорний чайничок, чор­на тачка, невеличкий чорний чемоданчик, чорний човен;

Ж: жовте мереживне жабо, жовтий жовток, поважний жовтий жук, жовті жолуді, жовте ведмежа, жовта жира­фа, жовта вантажівка, жовте жито, жовта стружка;

Ж:
ажурний рожевий аба­жур, рожевий кружечок, ро­жева лож'ка, рожевий папуж­ка, рожевий джемпер, рожеві босоніжки, рожева піжама, ніжні рожеві жоржини, ро­жева кружка;
Ж:оранжевий жилет, оран­жева книжка, молодіжні оран­жеві босоніжки, оранжеві рижики, оранжевий жакет, оранжеві ножиці, оранжеві лижі, оранжеве желе, оран­жева жуйка;   

Л: кисле зелене яблуко, зе­лена цибуля, зелені липові лис­точки, зелена квасоля, зелений пенал, маленька зелена ялин­ка, зелений олівець, пластма­сова зелена лійка, зелений плащ;

Л: біла електроплита, білий лебідь, білі конвалії, білий го­луб, біла лілея, біла літня блуз­ка, біла постільна білизна, білий козел, великий білий холодильник;

Л: салатний телефон, салат­на мочалка, салатні колготи, великий салатний клубок, пластмасова салатна виделка, настільна салатна лампа, са­латний альбом для малювання, теплий салатний халат, салат­на коляска;

Л: фіолетовий клубок, фіоле­тові сливи, фіолетовий олівець, пластмасовий фіолетовий пе­нал, чоловічий фіолетовий ка­пелюх, спілий фіолетовий бак­лажан, фіолетова лійка, легко­крилий фіолетовий метелик, маленькі фіолетові фіалки;

Л: мильниця з блакитним милом, великий блакитний літак, блакитне блюдце, бла­китна пластмасова лінійка, бла­китний пляжний капелюх, бла­китний тролейбус, блакитна футболка, блакитна парасоль­ка, блакитне плаття;

Р: оранжева хурма, оранже­вий гребінець, оранжеві абрико­си, перістий оранжевий гарбуз, хрумка оранжева морква, оран­жева морська риба, оранжевий персик, оранжевий чорнобри­вець, оранжевий мандарин;

Р: сірий кучерявий баран, сірі хмари, красива сіра курт­ка, сірий берет, сіре відро, зручні сірі черевики, сірий кролик, сірий носоріг, сірий рюкзак;

Р: рожеві рукавички, роже­ва троянда, зручний рожевий фартушок, кругла рожева сер­ветка, рожевий сарафан, аква­рельна рожева фарба, рожевий шарф, рожеве порося, рожева жоржина;

Р: чорні шорти, гірка чор­на редька, чорний кріт, гост­рий чорний крюк, чорні кури, корисна чорна смородина, чорний ворон, чорна пантера, чор­ний шарф;

Р: дозрілий червоний помі­дор, червоний прапорець, чер­вона ракета, розквітла черво­на троянда, гострий червоний перець, червона горобина, ва­рений червоний рак, отруйні червоні мухомори, червоний трактор;

Р: твердий коричневий горіх, коричневі шкарпетки, широ­кий коричневий ремінь, шкіря­ний коричневий портфель, ко­ричневі гриби, коричнева кар­топля, коричнева черепаха, ко­ричневі шорти, коричнева кру­торога корова.

На етапі диференціації:

Б—П: блакитне плаття, бла­китна папка., блакитний парашут, блакитне пальто, блакит­ний потяг, блакитний папуга;

Ф—В: фіолетовий виноград, фіолетова ваза, фіолетова квітка, фіолетовий диван, фіолетові сливи, фіолетовий возик;

К—Т: коричневі туфлі, ко­ричнева табуретка, коричне­вий трикутник, коричнева та­рілка, коричневий танк, ко­ричневе теля;

К—X: коричневий халат, ко­ричнева хустка, коричневий ховрах, коричневий хрущ, ко­ричнева муха, коричневий фар­тух;

К—Г: коричневий глечик, коричневий горщик, коричне­ва гілка, коричневий горобець, коричневий гриб, коричневі граблі;

С—Ш: сіра шапка, сіра шу­ба, сірий шарф, сірі штани, сіра миша, сіра машина;

С—Ч: сірі очі, сірі череви­ки, сірий чайник, сірий час­ник, сіра чапля, сірий човен;

С—Щ: сіра щітка, сірий ящик, сірий плащ, сіре щеня, сіра ящірка, сірі щипці;

З—С: зелена сумка, зелена гусінь, зелений пилосос, зеле­ний самоскид, зелене намис­то, зелена скатертина;

З—Ц: зелена цибуля, зеле­ний гребінець, зелений перець, зелена цукерка, зелені рука­виці, зелене відерце;

З—Ж: зелений жук, зелена жаба, зелена піжама, зелений жолудь, зелена жилетка, зе­лена книжка;

Ж—Ш: рожева шипшина, рожева шапка, рожеві шпале­ри, рожеві шкарпетки, рожеві шорти, рожевий шарф;

Ч—Ц: червоний прапорець, червоний олівець, червоні цифри, червоний перець, червона полуниця, червона мильниця;

Л—Р: блакитна рибка, бла­китна парасолька, блакитний пароплав, блакитний круг, бла­китний рюкзак.
Опис гри
Логопед розповідає дитині: «У Країні Кольорів у різнобар­вних будиночках жили-були фарби. Якого кольору була фар­ба, такого кольору були буди­ночок і предмети, що знахо­дились у ньому».
Варіант 1
Логопед викладає перед ди­тиною площинний будиночок із зображенням предметів од­ного кольору і запитує: «Як ти думаєш, якого кольору фарба живе у цьому будиночку?» (См ня.) Як ти здогадався? (Фарба розфарбувала кожен предмет на цій картці у синій колір.) Я називатиму картинку та її колір, а ти показуй її та повторюй за мною». (Синя сумка, синя каст­руля, синій светр тощо.)
Варіант 2
Зображені предмети та їх колір дитина може називати самостійно.
Варіант З
Логопед може називати зоб­раження неправильно (плута­ти звуки), а дитина має випра­вити його.

Гра «Барвистий маскарад»
Мета.

 • Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.
 • Формувати навички сло­вотворення.

Обладнання: предметні кар­тинки та картки із зображен­ням різних кольорів.

Мовленнєвий матеріал: мали­на — малиновий, чорниця — чорний, абрикоса — абрикосо­вий, пісок — пісочний, салат — салатний, бузок — бузковий, молоко — молочний, шоко­лад — шоколадний, лимон — лимонний, фіалка — фіалко­вий, оливки — оливковий, бу­ряк — буряковий, кора — ко­ричневий, волошка — волош­ковий, морква — морквяний, кава — кавовий, болото — бо­лотний, горох — гороховий.

Попередня робота: пояснен­ня значення слова «маска­рад»; розгляд предметних кар­тинок, називання їх, повторен­ня за логопедом назв кольорів у співвіднесенні з предметом.
Опис гри
Варіант 1

Логопед розповідає, що діти вирішили влаштувати маска­рад і готували різноманітні кос­тюми до свята. Дівчатка обра­ли для себе костюми квітів. Надійка була Фіалкою. Костюм у неї фіалкового кольору. Оленка вбралася Волошкою. Якого кольору костюм у Оленки?
(Во­лошкового.) У Оксанки костюм Бузку. Якого він кольору? (Буз­кового.)

Варіант 2
Логопед розповідає, що у вихідний день діти з мамами пішли у кафе. Там вони виб­рали собі різні ласощі. Миколка попросив вишневий сік. Яко­го він кольору?
(Вишневого) Тетянка замовила абрикосове же­ле. Якого кольору було желе? (Абрикосового.) Олесі подоба­ються шоколадні цукерки. Яко­го вони кольору? (Шоколадного) Максимкові до вподоби моро­зиво з малиною. Якого воно кольору? (Малинового) Поду­май і назви, які «смачні» кольо­ри ти ще знаєш?» (Лимонний, молочний, салатний та інші).

Гра «Як сказати краще?»
Мета.

 • Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.
 • Визначити рівень сформованості лексичного поєднуванння слів.
 • Розвивати граматичний бік мовлення шляхом узгодження назв кольорів з числом та ро­дом іменників.

Обладнання: картки із зоб­раженням предметів, які мож­на об'єднати в пари за кольо­ром.

Мовленнєвий матеріал: карі очі — коричневі черевики, си­вий дідусь — сизий голуб, рум'яні щічки — червоні капці, руда білка — оранжева морквина.

Попередня робота: розгляд картинок, називання зображе­них предметів та кольору кож­ного з них.
Опис вправи
Логопед пропонує дитині розглянути картинку, назвати пару предметів, запитує: «Як сказати краще: карі очі чи ко­ричневі очі? Карі черевики чи коричневі черевики?»

Гра «Барвистий килимок»
Мета

 • Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.
 • Формувати навички част­кового звукового аналізу.
 • Диференціювати вимову звуків різних фонетичних груп.

Обладнання: картка, поділе­на на 6 (12) квадратів, кружеч­ки різних кольорів, предметні картинки, перший звук у наз­вах яких відповідає першому звуку в назві певного кольору (Ж — жовтий, Ч — червоний (шорний), С — синій (салатний), З —. зелений тощо).

Попередня робота: виділен­ня першого наголошеного го­лосного, щілинного приголос­ного у слові; визначення пер­шого звуку в назві кольорових олівців.
Опис гри
Логопед розповідає: «Павук Пундик був гарним майстром. Він умів ткати різнобарвні килимки. Муха Дуся замовила йо­му килимок, але не простий, а з чарівним візерунком. Пунди­ку важко впоратись із завдан­ням. Допоможемо йому». Логопед кладе на стіл карт­ку з розкладеними на ній у певній послідовності предмет­ними картинками, розкладає різнокольорові кружечки, оз­найомлює дитину з правилами викладання візерунка: «Пер­ший звук у слові-назві предме­та має бути такий самий, як перший звук у назві кольору кружечка. Якщо завдання бу­де виконано правильно, на ки­лимку утвориться барвистий візерунок».
Варіант 1
У дитини картка поділена на 6 квадратів, у кожному і яких — картинка. Поруч кру­жечки двох кольорів. Логопед вказує на першу картинку: «Хто це?» (Жаба.) Який перший звук у цьому слові? (Ж.) Якого ко­льору кружечок ти візьмеш — жовтого чи зеленого? (Жовто­го, бо перший звук Ж) А це хто? (Змія.) Який перший звук у цьому слові? (3.) Який круже­чок слід узяти? (Зелений.) Чо­му? (Бо перший звук 3.)» Допомогти може запитання типу: «Назва якого кольопу по­чинається на Ж? (Жовтий.) От­же, який кружечок ми покла­демо на місце першої картин­ки? (Жовтий.)» Поступово кількість кольо­рів кружечків та клітин картки збільшується.
Варіант 2
На картці розкладені різно­кольорові кружечки. Дитина послідовно добирає предметні картинки, де слова-назви починаються на відповідні перші і звуки у назвах кольорів.   

Описані ігрові завдання по­требують тривалої підготовчої роботи, а також обов'язкового урахування мовленнєвих, ро­зумових, психологічних та ха­рактерологічних особливостей
дітей.