Головна » Готуємось до школи » БАЗОВІ СКЛАДНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

БАЗОВІ СКЛАДНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

БАЗОВІ СКЛАДНИКИ ТА КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Успішне розв'язання питань розвитку особистості дитини, підвищення ефективності процесу навчання, подальше про­фесійне становлення та соціальну самореалізацію особистості багато в чому визначає те, наскільки був врахований рівень фізіологічної, психологічної та педагогічної готовності дитини до шкільного навчання.

МЕДИЧНИЙ ПІДХІД У ВИЗНАЧЕННІ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ

На сучасному етапі суспільного розвитку досить важливим вважається медичний підхід у визначенні готовності до школи. Це зумовлюється значним погіршенням стану здоров'я дітей, зниженням їх функціональних можливостей і збільшенням шкільних вимог.

Основні медичні критерії готовності до шкільного навчання:

• рівень біологічного розвитку дитини (зріст, наявність постійних зубів);

• стан здоров'я на момент вступу до школи;

• динаміка захворюваності за попередній рік.

Підстава для відстрочення терміну вступу до школи:

• прибавка у зрості за останній рік менше ніж на 4 см;

• відсутність постійних зубів; наявність хронічних хвороб;

• наявність за останній рік захворюваності частотою 4 та більше разів за тривалості 25 і більше днів;

• не досягнення станом на 1 вересня 6 років і 6 місяців, оскільки початок систематичного навчання раніше визначеного строку призводить до відхилень у стані здоров'я вже на почат­ковому етапі освітнього процесу.

Щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку, надзвичайно важливим є комплексне медичне обстеження та висновок медико-психолого-педагогічної комісії стосовно можливості навчання дитини в загальному чи спеціальному навчальному закладі.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИЗНАЧЕННІ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ

Незважаючи на реформу освіти і впровадження навчання з шестирічного віку, лишається актуальним педагогічний підхід до визначення готовності до шкільного навчання.

Основними педагогічними критеріями готовності дитини до шкільного навчання є навички читання, писання та ра­хунку.

Отже, готовність до школи в межах педагогічного підходу трактують переважно як сукупність знань і вмінь, сформованості окремих способів розумових дій (із математики, читання, образотворчої діяльності, іноземної мови тощо), що не може забезпечити повноцінну готовність дитини до навчання.

Варто зауважити, що навчально-виховними програмами для загальних дошкільних навчальних закладів «Малятко», «Дитина» та зокрема «Навчально-виховною програмою для спеціальних дошкільних закладів для дітей із порушенням зору» більшість вимог готовності школи не передбачено. На практиці спеціалі­зовані школи, гімназії, ліцеї висувають такі вимоги до пер­шокласника, які значно перевищують можливості шестирічної дитини, що є неправомірним. Так, за Н.Стадненко, навички читання та письма потрібно формувати у школі, а в дошкільний віковий період необхідно лише закладати передумови, які дають змогу дитині більш-менш швидко оволодіти цими навичками у школі.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИЗНАЧЕННІ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ

Широко й багатогранно дослідниками висвітлено психоло­гічний підхід у визначенні готовності до шкільного навчання (Л.Божович, Н.Гуткіна, В.Мухіна та ін.). Однак і досі в сучас­ній психології немає чіткої визначеності поняття психологічної готовності до шкільного навчання. У загальному психологічна готовність до шкільного навчання — це комплексна характеристика дитини, що розкриває рівні розвитку психологічних якостей і є найважливішою передумовою для гармонійного входження дитини у нове соціальне середовище.

Актуальною лишається проблема структурних складників і критеріїв психологічної готовності дитини до шкільного на­вчання. На основі теоретичного аналізу та узагальнення по­глядів щодо психологічної готовності дитини до шкільного на­вчання ми визначили основні складники та систематизували відповідно до них нормативні критерії психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

Психологічну готовність до шкільного навчання складають:

• інтелектуальна готовність (пізнавальні процеси, сенсомоторні навички, здатність до научуваності);

• особистісна готовність (мотивація, воля, емоції, спря­мованість особистості, самосвідомість);

• соціальна готовність (комунікативна та соціальна ком­петентність).

Співвідношення базових і похідних складників (параметрів) із критеріями психологічної готовності дітей до шкільного на­вчання докладно подано нижче.

НОРМАТИВНІ КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ

Сприймання

Сформованість зорового сприймання

Розвиток тонкого та достатньо диференційованого зорового аналізу й синтезу, сформованість зорово-просторових уявлень:

• уміння виокремити фігури з фону;

• уміння розрізняти предмети й геометричні фігури за їх формою;

• уміння розрізняти предмети й геометричні фігури за роз­міром і розуміти їх співвідношення;

• уміння визначати місце знаходження предметів у просторі один відносно одного, тобто розуміти просторові відношення між ними.

Сформованість слухового сприймання

Диференціація звуків мовлення (фонематичний слух):

• сформованість початкових форм звукового аналізу та син­тезу слів;

• можливість чіткої слухової диференціації акустично близь­ких звуків.

Увага

Довільна увага:

• достатньо сформовані обсяг, стійкість, розподіл, переключення, концентрація;

• здатність до тривалого зосередження.

Пам'ять

Довільна пам'ять:

• сформована вербальна механічна пам'ять, легкість запа­м'ятовування слів на слух;

• розвинена образна зорова оперативна пам'ять;

• наявна здатність до логічного запам'ятовування.

Мислення

Сформованість основних видів мислення:

• наочно-дійового;

• наочно-образного;

• словесно-логічного мислення (у початковій стадії розвитку).

Сформованість операцій мислення:

• аналітичне мислення (виділення істотного в явищах навколишньої дійсності);

• установлення причиново-наслідкових зв'язків і законо­мірностей між явищами;

• здатність до порівняння та зіставлення;

• здатність до узагальнення та умовиводів.

Мовлення

Розвиток діалогічного та монологічного мовлення як засобу спілкування та передумови оволодіння письмовим мовлен­ням:

• правильна вимова всіх звуків мовлення;

• володіння достатнім обсягом словникового запасу за умо­ви правильного розуміння значення засвоєних слів;

• уміння граматично правильно оформлювати речення, тобто відповідно до законів граматики з'єднувати окремі слова між собою задля висловлювання закінченої думки;

• володіння зв'язним мовленням.

Сенсомоторика

Сенсомоторна координація:

• розвиток систем аналізу (орієнтування у просторі);

• розвиток дрібної моторики;

• моторні здібності, рухові навички (вміння бігати, стрибати тощо).

Навчальна діяльність

Психологічні передумови оволодіння навчальною діяльністю:

• здатність розуміти і приймати навчальне завдання;

• уміння свідомо підпорядковувати свої дії визначеному способу дій;

• уміння орієнтуватися на систему правил у роботі;

• уміння працювати за зразком;

• уміння слухати, розуміти й виконувати інструкції дорос­лого;

• уміння сприймати допомогу дорослого;

• уміння переносити засвоєні знання та способи дій на ви­конання аналогічних завдань;

• уміння планувати власні дії та контролювати їх.

ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ

Мотивація

Достатній рівень мотиваційного розвитку дитини:

• сформованість мотиву навчання;

• позитивне ставлення до навчання;

• підпорядкованість мотивів.

Воля

Достатня сформованість довільності:

• здатність тривалий час виконувати не дуже привабливе завдання;

• уміння долати труднощі;

• здатність довести розпочату роботу до завершення;

• здатність до довільної регуляції поведінки (посидючість);

• здатність до довільної регуляції поведінки та пізнавальних процесів за допомогою слів.

Емоції

Сформованість емоційної сфери:

• здатність розпізнавати й розуміти невербальні та вербальні прояви емоцій інших людей;

• розвиток вищих почуттів та емоцій (співчуття, відпові­дальність, гордість тощо);

• глибина і стійкість у прояві почуттів;

• довільність у керуванні емоціями та почуттями.

СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Сформованість внутрішньої позиції школяра:

• наявність пізнавальних інтересів;

• сформований особистий інтерес до нового, власне шкіль­ного змісту занять (грамоти і лічби);

• готовність до зміни соціальної позиції;

• бажання вчитися, дитина виявляє «почуття необхідності навчання»;

• допитливість, потреба в самостійному пошуку відповідей на запитання, що цікавлять;

• наявність змістовного уявлення у дитини про підготовку до школи;

• надавання переваги колективним заняттям перед індиві­дуальним навчанням удома;

• дисциплінованість;

• прийняття традиційного для навчання способу оцінювання (оцінку);

• визнання авторитету вчителя;

• виникнення першого схематичного, цілісного дитячого світогляду.

Самосвідомість

• Здатність до рефлексії своєї діяльності;

• ідентичність особистісна та соціальна (початкові форми);

• диференційованість образу Я (Я-реальне та Я-ідеальне);

• потреба в досягненні успіху;

• уміння правильно оцінити свої реальні й потенційні мож­ливості;

• адекватна самооцінка та рівень домагань, відповідний реальним можливостям;

• специфічна самооцінка, оцінка «Я» в конкретній діяльності.

СОЦІАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ

Комунікативна компетентність

Передумови:

• наявність потреби та бажання дитини у спілкуванні з од­нолітками й дорослими;

• позитивне ставлення до комунікативної діяльності;

• сформованість комунікативних рис характеру — товарись­кість, контактність, відкритість, сумлінність, наполегливість тощо.

Знання:

• знання та розуміння мовленнєвої культури спілкування;

• знання та розуміння невербального спілкування.

Уміння та навички:

• сформованість навичок спілкування, вміння вступати в контакт як з однолітками, так і з дорослими;

• уміння гармонійно поєднувати виразні, вербальні та не­вербальні засоби спілкування;

• довільність у спілкуванні з дорослими (вміння прийняти навчальне завдання та вказівку дорослого);

• здатність до взаємодії на партнерських засадах (уміння справедливо розподіляти функції, домовлятися, обґрунтовувати свою думку, поступатися, запобігати конфліктам і справедливо їх розв'язувати).Соціальна компетентність

Передумови:

• усвідомлення свого соціального «Я» (сприймання себе в контексті стосунків з іншими, відчуття своєї належності до певної соціальної групи);

здатність почуватися впевнено за межами дому, в іншому соціальному середовищі.

Знання:

• знання основних норм і правил поведінки в соціальному середовищі;

• розуміння ролі вчителя, що відрізняється від ролі вихова­теля та матері;

• розуміння своєї соціальної ролі майбутнього учня, для якого провідна діяльність — навчання.

Уміння та навички:

• сформованість навичок суспільного життя, дотримання правил і норм поведінки;

• уміння об'єктивно оцінювати вчинки інших відповідно до норм поведінки;

• здатність і готовність до співпраці;

• уміння будувати взаємовідносини з однолітками під час спільної діяльності;

• уміння підпорядковувати свою поведінку законам дитячої групи;

• здатність знаходити своє місце у групі;

• здатність виконувати роль учня в ситуації шкільного на­вчання;

• сформованість необхідних елементарних трудових умінь і навичок (уміння організувати робоче місце та підтримувати порядок на ньому тощо);

• сформованість навичок самообслуговування.

Результати узагальнення критеріїв психологічної готовності дітей до шкільного навчання свідчать про обмеженість роз­гляду самосвідомості як важливого складника психологічної готовності до шкільного навчання. Щоб докладніше виокре­мити критерії готовності до шкільного навчання в межах са­мосвідомості, доцільно зосередитися на розгляді виділених нами нормативних характеристик сформованості Я-концепції у старшому дошкільному віці. Ці характеристики систематизо­вано відповідно до складників Я-концепції, запропонованих Р. Бернсом (когнітивної, емоційно-оцінної та поведінкової), та вимог, викладених у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні до компетентності дитини у сфері «Я сам».

НОРМАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФОРМОВАНОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

КОГНІТИВНИЙ СКЛАДНИК Я-КОНЦЕПЦІЇ

Я-фізичне:

• дитина знає та називає основні частини свого тіла, має уявлення про їхню елементарну будову, місцезнаходження, призначення і дію;

• дитина добре орієнтується в основних проявах органів чуття;

• дитина усвідомлює вікові характеристики: життєвий цикл людини та вікові періоди людини;

• дитина орієнтується у статевих відмінностях;

• дитина здатна описати власну зовнішність.

Я-психічне:

• дитина оперує займенником «Я», здійснює елементарні судження про свої досягнення, риси, вчинки;

• дитина знає про існування свого внутрішнього світу (ду­мок, почуттів, бажань, ставлень, інтересів);

• дитина може розповісти про себе, про свої особистісні якості, вподобання, вміння, бажання;

• дитина називає основні емоції, орієнтується в їх зовнішніх проявах;

• дитина установлює причиново-наслідкові та смислові зв'язки між подіями й емоціями;

• дитина визначає зміст емоційно забарвлених ситуацій;

• дитина здатна охарактеризувати свій емоційний стан;

• дитина здатна до порівняння себе з іншими, переважно за ознаками зовнішності, іноді за якісними характеристиками особистості.

Я-соціальне:

• дитина усвідомлює себе як члена родини, групи, соціуму;

• дитина знає свій вік, орієнтується у віці братів і сестер;

• дитина усвідомлює, хто старший, а хто молодший;

• дитина знає своє прізвище, ім'я та по батькові;

• дитина усвідомлює власну стать і її незмінність;

• дитина орієнтується у складі своєї сім'ї;

• дитина знає імена батьків, сестер, братів;

• дитина знає, де живе (адресу);

• обізнана у професійній діяльності батьків;

• дитина орієнтується в основних моральних цінностях і вимогах, приймає їх і керується ними;

• дитина розрізняє соціально схвальну поведінку від не­схвальної, асоціальної;

• дитина розуміє невербальну поведінку людей і вміє вико­ристовувати її у спілкуванні.

Я у часі: дитина усвідомлює та переживає своє минуле й сьо­годення, орієнтується у пов'язаному з ним майбутньому.

ЕМОЦІЙНО-ОЦІННИЙ СКЛАДНИК Я-КОНЦЕПЦІЇ

Ставлення до себе:

• дитина поважає себе, виявляє впевненість у собі, усвідом­лює власну гідність;

• дитина адекватно ставиться до себе.

Самооцінка:

• дитина має адекватну самооцінку;

• дитина здатна критично ставитися до себе;

• дитина здатна виявити помилки у власній діяльності, поведінці та їх усувати.

Рівень домагань:

• рівень домагань дитини виявляється в цілепокладанні з урахуванням можливостей;

• дитина прагне до визнання іншими.

ПОВЕДІНКОВИЙ СКЛАДНИК Я-КОНЦЕПЦІЇ

Самокерування:

• дитина здатна до стійкої довільної поведінки;

• дитина планує дії на основі внутрішнього мовлення;

• дитина керує своїми діями згідно з попередніми діями, відстроченою в часі інструкцією, зразками, правилами; соці­альними нормами поведінки; власним задумом;

• дитина активно ставиться до труднощів, здатна докладати вольове зусилля для їх подолання.

Самостійність:

• дитина самостійно застосовує набуті способи поведінки у нових ситуаціях;

• дитина здатна приймати рішення й елементарно відпові­дати за них;

• дитина здатна виявляти самостійність у різних ситуаціях.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Я-КОНЦЕПЦІЇ

• Дитина має сформований образ Я, усвідомлює свої фізичні, психічні, соціальні характеристики; орієнтується у змінах свого Я в часі;

• дитина здатна до адекватного самооцінювання, постановки реальних цілей, які відповідають її можливостям, ціннісного ставлення до себе, що виявляється у самоповазі, прийнятті себе, відчутті своєї значущості для інших людей;

• дитина здатна до довільної поведінки, що виявляється у здатності до самокерування та самостійності.

Отже, нормативні характеристики сформованості Я-концепції значно доповнюють критерії самосвідомості стосовно готовності до шкільного навчання й певною мірою перегукують­ся з критеріями особистісної готовності (стосовно параметрів мотивації, емоцій, волі) та соціальної готовності. Це пояснює той факт, що особистість — цілісне утворення, і виокремлення різних параметрів та систематизація їх змісту відносні й умовні, оскільки психічні явища не функціонують окремо одне від од­ного, а утворюють єдину систему взаємодії та взаємовпливу.